ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία για την Υποστήριξη των Αποφάσεων απo “Έξυπνες” Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ εργου: Smart Communities

Κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03432

Οι στόχοι του έργου επικεντρώνονται: α) στην αποτίμηση του συνολικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της κάθε ΕΚΟΙΝ (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό) σε κάθε αστική, γεωργική και νησιωτική περιοχή μέσω χρήσης πραγματικών δεδομένων / πληροφοριών, μεθοδικής αποτίμησής τους με χρήση κατάλληλων δεικτών και δημιουργίας ευέλικτων εργαλείων πληροφορικής, β) στην έρευνα, ανάλυση, επιλογή, προτεραιοποιήση και τεκμηρίωση του μίγματος του «επιχειρησιακού σχεδιασμού της» ώστε να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της δραστηριοποίησης της αλλά και να συμβαδίζει με τους εθνικούς στόχους. Παράλληλα ένας από τους βασικούς στόχους των εταίρων της πρότασης είναι η πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη αγορά των ΕΚΟΙΝ καθώς αποτελεί μια σημαντική επιχειρηματική συγκυρία αυτή την περίοδο λόγω του σημαντικού ρόλου που αναμένεται να διαδραματίσουν.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03432)»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης